OPVK UNIPRANET

UNIPRANET

Název projektu: UNIPRANET – „Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí“

Období realizace projektu:1. června 2011 – 31. května 2014

Registrační číslo projektu:CZ.1­.07/2.4.00/17­.0054

Prioritní osa:7.2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Odkaz na stránky projektu: http://www.unipranet.zcu.cz/uvod

Smyslem projektu je rozšíření kontaktů a spolupráce mezi univerzitami a soukromým i veřejným sektorem, jež přispěje ke zlepšení přípravy konkurenceschopné pracovní síly. Uvedená spolupráce bude oboustranně prospěšná – studenti na praxi přinesou do organizací nové teoretické poznatky a čerstvý pohled na řešení problémů, naopak odborníci z praxe uplatní své zkušenosti ve výuce. K rozvoji spolupráce a odborných kompetencí přispějí také konference, interaktivní workshopy a tzv. zimní školy. V rámci projektu budou podpořeny zahraniční praxe a stáže a účast zahraničních odborníků na interaktivních workshopech, které umožní nejen zlepšení odborných a jazykových kompetencí zapojených osob, ale především zvýšení mezinárodní spolupráce (společné projekty VaV). Projekt podpoří vytvoření dvou projektových kanceláří včetně rozvoje kompetencí jejich pracovníků, které posílí VaV na univerzitách a prohloubí jejich vzájemnou spolupráci na výzkumných projektech.

Základní aktivity:

 • Praxe a odborné stáže studentů, resp. mladých vědeckých pracovníků
 • Zahraniční praxe a odborné stáže studentů, příp. akademických pracovníků
 • Rozvoj interaktivní spolupráce mezi institucemi (informační dny u partnerů projektu, konference, pracovní workshopy atd.)
 • Interaktivní „zimní škola“ pro rozvoj odborných kompetencí a spolupráce
 • Vytvoření projektových kanceláří na FEK ZČU a EF TUL (rozvoj spolupráce, metodická podpora projektů VaV)
 • Rozvoj Platformy strojírenství a její spolupráce s univerzitami (mezioborovost)

Role ČTPS, o.s. v projektu:

ČTPS jako partner projektu bude realizovat klíčovou aktivitu Rozvoj Platformy strojírenství a její spolupráce s univerzitami, která je úzce propojena s dalšími aktivitami. V rámci této klíčové aktivity budou uskutečněny následující činnosti:

 • výjezdy členů platformy do zahraničí na pracoviště technologických platforem
 • rozvoj platformy a přenos získaných zkušeností na studenty ZČU v Plzni (interaktivní workshopy)
 • zapojení odborníků ze zahraničí a z praxe v ČR do výuky a interaktivních workshopů
 • akvizice mladých vědeckých pracovníků a studentů jako spolupracovníků platformy pro její další rozvoj
 • rozšíření spolupráce také na Technickou univerzitu v Liberci

ČTPS bude také fungovat jako zprostředkovatel vzájemné spolupráce mezi subjekty v oblasti tvorby společných projektů (především V&V).