Jak se stát členem ČTPS?

  1. Členy ČTPS, o.s. se mohou stát fyzické osoby (jednotlivci) i právnické osoby (organizace).
  2. O členství v ČTPS, o.s. může požádat každý, kdo aktivně pracuje ve strojírenském oboru, písemně se přihlásí za člena platformy a prohlásí, že souhlasí se stanovami ČTPS, o.s.
  3. Právnické osoby (dále jen organizace) se mohou stát členy ČTPS, o.s. projeví-li zájem o členství podáním písemné přihlášky a projevením souhlasu se stanovami ČTPS, o.s.
  4. Rozhodnutí ve věci přijetí nového člena je přijímáno na schůzi představenstva ČTPS,o.s. formou hlasování. Každý člen představenstva má jeden hlas. Rozhodnutí musí být přijato prostou většinou všech hlasů členů. V případě nepřítomnosti kteréhokoliv z členů je tento povinen předat koordinátorovi svůj hlas písemně ve lhůtě nejpozději 10 dnů po termínu konání schůze. Členství vzniká po rozhodnutí představenstva ČTPS, o.s. o přijetí na základě přihlášky zájemce a u právnických osob (organizací) po podepsání smlouvy o členství v den podpisu této smlouvy oběma stranami. Ve smlouvě s ČTPS, o.s. právnická osoba (organizace) prohlásí, za jakých podmínek a jakou formou se hodlá účastnit na práci ČTPS, o.s.. Právnická osoba (organizace) též v přihlášce navrhne jednu osobu (např. svého zaměstnance), která ji bude zastupovat v orgánech ČTPS, o.s. nebo při jednání s nimi. Fyzické osoby (jednotlivci) smlouvu o členství neuzavírají.
  5. V případě rozhodnutí představenstva o nepřijetí, je toto rozhodnutí konečné.
  6. Člen může kdykoliv z ČTPS, o.s. vystoupit. Vystoupením nebo vyloučením právnické osoby (organizace) ze sdružení zaniká smlouva o členství.
  7. Člena ČTPS,o.s. lze vyloučit, pokud porušuje ustanovení §8.